Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Aprobación do Regulamento do uso das instalacións culturais e deportivas

O Pleno do Concello de Ponteceso, en sesión ordinaria celebrada o día 27.07.2020 aprobou inicialmente o Regulamento do uso das instalación culturais e deportivas.
O referido expediente permanecerá exposto ao público no departamento de Cultura e Deportes por un prazo de 30
días hábiles, contados a partires do día seguinte ao da efectiva publicación do presente anuncio no BOP, co fin de que os
interesados presenten as alegacións ou suxestións que consideren oportunas que, de se produciren, deberán ser resoltas
pola Corporación.
No suposto de que non se tiveran presentado reclamacións ou suxestións durante o trámite de información pública,
entenderase automaticamente elevado a definitivo o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario, de
conformidade co que se establece no artigo 49 c) da Lei 7/85, reguladora das Bases de Réxime Local, procedéndose á
publicación á que fai referencia o artigo 70.2 desta lei.

Concello de Ponteceso